COOP KUNGSHOLMEN RUNT, 4 MAJ 2024
COOP ESKILSTUNA RUNT, 21 SEP 2024
COOP LINKÖPING RUNT, 22 SEP 2024
RESULTAT
LÖRDAG
4
MAJ


Allmänna villkor för COOP Kungsholmen Runt

Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för COOP Kungsholmen Runt arrangerad av FK Studenterna. Med benämningarna ”FK Studenterna”, ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas FK Studenterna, org. nr 802409-2861.

Genomfört köp av startplats till COOP Kungsholmen Runt innebär att du godkänner våra vid var tid gällande Allmänna Villkor.

För att delta i vissa klasser måste du ha uppnått en viss ålder. Eventuell åldersgräns för våra klasser framgår på informationssidan. För deltagare under 18 år ansvarar målsman för anmälan. Om du gör en anmälan till ett lopp för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av och följer våra villkor.

Observera att för vissa av våra lopp finns det en tidsbegränsning för genomförandet och du är medveten om och accepterar att vi därför kan komma att avsluta det loppet inom den angivna tidsbegränsningen.

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet kring det lopp du har köpt startplats till.

Återbetalning och ångerrätt

Köp av startplats i idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Du kan eventuellt få din startavgift återbetalad vid sjukdom eller skada om du tecknat avbokningsskydd i samband med anmälan, eller från ditt försäkringsbolag - se över dina villkor i hemförsäkringen. Se även Folksams försäkring Startklar, som gäller i alla svenska motions- och tävlingslopp.

Byte av deltagarnamn

Anmälan till COOP Kungsholmen Runt är personlig och du får inte låta någon annan springa loppet i ditt namn. Av säkerhetsskäl är det strikt förbjudet att springa med någon annans nummerlapp utan att anmäla överlåtelsen. Löpare som bryter mot denna regel kommer att diskvalificeras.

GDPR

Genom att anmäla dig samtycker du till att dina personuppgifter lagras och bearbetas elektroniskt i FK Studenternas register. Uppgifterna kommer att användas för information och utskick samt publiceras i start- och resultatlista (enbart namn, födelseår och klubb). Vidare kan uppgifterna komma att delas med föreningens samarbetspartners. Vi arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning. Du som inte vill lämna dessa uppgifter kan dessvärre inte anmäla dig till COOP Kungsholmen Runt. Du har rätt att på förfrågan få tillgång till vilka uppgifter som finns lagrade samt begära att få dina uppgifter raderade.

Vi kommer att ha fotografer på plats vid genomförandet av vårt lopp. Genom att anmäla dig samtycker du till att bilder och filmer från vårt lopp kan komma att användas på hemsidan, i annonser och trycksaker för COOP Kungsholmen Runt, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du inte synas på bild kan du meddela detta till oss på email. Ange ditt namn, startnummer. Vi tar hänsyn till bilder där du tydligt kan identifieras, men inte massbilder där du är en av många deltagare.

Ansvar

Deltagande i COOP Kungshomen Runt sker på egen risk och vi kan därför inte hållas ansvariga om du skadar dig eller om dina kläder eller din utrustning skadas under något av våra lopp.

Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller regler eller instruktioner som tillämpas vid loppet.

FK Studenterna är befriad från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighets beslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida (exempelvis vår möjlighet att arrangera ett lopp).

Om COOP Kungsholmen Runt ställs in på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhetet har du inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften eller kräva annan ersättning från FK Studenterna.

Tvister

Om du inte är nöjd med något av våra lopp ber vi dig att kontakta oss på tavling@kungsholmenrunt.se. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.